Průběh jednání valné hromady

Publikováno: 

Zápis z Valné hromady konané dne 16. února 2018 od 19.00 hodin v kabinách

Po zahájení byl schválen program a zvoleno pracovní předsednictvo ve složení  Josef Vošmik, Václav Sláma a Radek Pátek, které také bude zastávat funkci návrhové komise.

Byla zvolena mandátová komise ve složení Josef Seitel , Miroslav Čížek.

Zprávu o činnosti fotbalového oddílu za rok 2017 přednesl v zastoupení  omluveného předsedy Michala Čížka Josef Vošmik.

Za oddíl turistiky přednesl zprávu o činnosti za rok 2017 Václav Sláma.

Za oddíl volnočasového a rekreačního sportu přednesl zprávu Jan Drozen.

Zprávu o hospodaření za rok 2017 a návrh plánu činnosti na r. 2018 přednesl Josef Vošmik .

V diskusi vystoupili zástupci Obecního úřadu Antonín Kropáč a zástupce Sboru dobrovolných hasičů a místostarostka OÚ Kristýna Jurová.

Místostarostka  Kristýna Jurová informovala o podání žádosti na dotaci v rámci Středočeského kraje na opravu kabin – zatím není znám výsledek.

Starosta seznámil přítomné s návrhem na úpravu valu za hřištěm, dále o záměru  vyřešení  problému s  nádrží na zalévání hřiště. Zároveň upozornil na úkoly, které SVL nesplnil – dosud není natřená autobusová čekárna u hřiště a není pověšená sít před dětským hřištěm.

Josef Vošmik seznámil přítomné s využíváním dotací. Poukázal na stále se zvyšující byrokratické nároky při podávání žádostí a při jejich vyúčtování.  Za loňský rok SVL získal dotaci pro Podporu mládežnického sportu v Sokole Vrtule Láz,z.s. od MŠMT. V letošním jsme znovu žádali o dotaci v rámci MŠMT s názvem Můj klub 2018, zatím nevíme, s jakým výsledkem. Turistický oddíl podal žádost o poskytnutí dotace na akci Putování Lázského nemehla po Brdech v rámci projektu ČUS-Sportuj s námi. Akce byla do programu zařazena. Žádosti o zařazení  Lázského bodla do téhož programu vyhověno nebylo.

Na dotaz Petra Milce, zda jsou v rámci letošního masopustu nějaké závazky vůči  SVL  bylo odpovězeno, že  nikoliv. 

Martin Bezouška seznámil přítomné s nutností navázat ve výchově mladých fotbalistů na jejich mužstvo U10.  To však souvisí  s nutností  účasti na školení a získání licencí na trénování a s potřebou získat mládež, aby se do sportování zapojila.  Po splnění těchto podmínek  by bylo reálné trenéry podpořit i finančně.  Představil přítomným nový dres pro družstvo U10, celá sada byla zakoupena  v rámci Podpory mládežnického sportu v roce 2017.

Časté konstatování přítomných – nezájem hráčů dospělých o dění v SVL.  Veškerá činnost  pak spočívá na několika málo členech klubu.

Václav Sláma seznámil přítomné s přípravou šestého ročníku Lázského nemehla.         

nové dresy pro Vrtuláčky zakoupené z dotace v rámci Podpory mládežnického sportu v r. 2017